Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

0766 c577 500
Reposted from0 0 vialeksandra leksandra

January 16 2015

3936 01fb 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak vialeksandra leksandra
0740 245b
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialeksandra leksandra

December 19 2014

Konstelacje stały już stromo na głowie, wszystkie gwiazdy przekręciły się na drugą stronę, ale księżyc, zagrzebany w pierzyny obłoczków, które rozświetlał swą niewidzialną obecnością, zdawał się mieć przed sobą jeszcze nieskończoną drogę i zatopiony w swych zawiłych procederach niebieskich nie myślał o świcie.
— Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe [w:] Sklepy cynamonowe

December 10 2014

December 09 2014

6992 b68b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialeksandra leksandra
5676 c0a7
Reposted frompesy pesy vialeksandra leksandra

December 06 2014

Salar de Uyuni - Potosi, Bolivia. Photos by Asako Shimizu. (via unboliviable.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia vialeksandra leksandra
2332 3821
Reposted fromnyaako nyaako vialeksandra leksandra
3451 27b8 500

mstrkrftz:

Frozen | Nicolas Le Boulanger

Reposted fromavaritia avaritia vialeksandra leksandra
4551 1d68
Reposted fromlove-winter love-winter vialeksandra leksandra
  Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted fromIriss Iriss vialeksandra leksandra
0713 5c0f
Reposted fromadriannak adriannak vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl